Årets Arkiv 2022: Hälsinglands museum

I arbetet med Rosa Taikons samling har museet tagit ett helhetsperspektiv över samlingens olika delar. Genom att tydlig relatera till föremålssamling som till utställning förtydligas arkivets kontext och relevans. Arkivet får här en viktig och framträdande position.

Årets Arkiv – en utmärkelse att vara stolt över:

Har ditt arkiv gjort en viktig samhällsinsats, genomgått en omvälvande utveckling eller är särskilt nytänkande? Eller något annat som förtjänar en nominering till Årets arkiv 2022? Sätt igång och nominera!

Vikten av att jobba med både informationssäkerhet och tillgängliggörande av information är större än någonsin och det finns också en stor efterfrågan på arkivarier med digital kompetens.

Årets Arkiv grundades 2007 med målsättningen att lyfta fram arkivens roll i samhället och det viktiga jobb arkivarier över hela landet gör varje dag. Initiativtagaren var Niko Fastman (Projektledare för Arkivforum) och den första konstellationen av juryn bestod av Anastasia Petterson (NLA), Tomas Lidman (Riksarkivarie), Karin Åström Iko (dåvarande ordförande i DIK) och Staffan Smedberg (Svenska arkivsamfundet).

Niko Fastman berättar om hur idén uppkom: ”Det fanns en känsla av att arkiven var åsidosatta och frånvarande i samhällsdebatten. Därför ville vi skapa en utmärkelse som arkivarier kunde känna stolthet över och som skulle fungera som incitament för att utveckla arkivens verksamhet både på kort och lång sikt. Och det tycker vi att vi lyckats med! Vi upplever att statusen för arkivarier har höjts och kunskapen om arkivens roll som demokratisk funktion har ökat.”

Vinnaren kan vara ett arkiv som utför en viktig samhällsinsats, har genomgått en omvälvande utveckling eller är särskilt nytänkande.

 

De nominerade till Årets Arkiv 2022:


Hälsinglands museum

I arbetet med Rosa Taikons samling  har museet tagit ett helhetsperspektiv över samlingens olika delar. Genom att tydlig relatera till föremålssamling som till utställning förtydligas arkivets kontext och relevans. Arkivet får här en viktig och framträdande position.

Nordiska museets arkiv

Nordiska museets arkiv har en viktig roll i att bistå med material till utställningarna. De har skapat insamlingar av material för ”Kriget i Ukraina” och ”Covid-19”. Många av museets besökare är med och bidrar med material. Arkivet satsat mycket på att digitalisera och tillgängliggöra foton och har flera miljoner foton i sin samling.

Arkiv Gävleborg

Arkiv Gävleborg är ett folkrörelse- och företagsarkiv som särskilt under pandemiåren varit offensiva med att ställa om och lyckats nå ut brett till allmänheten. De har också satsat stort på arkivpedagogik för att nå ut till skolor och en yngre publik. Arkiv Gävleborg var också behjälplig under skyfallet i Gävle för att rädda och ta hand om handlingar till eftervärlden.

Årets Arkiv 2022 utses den 27 april på Arkivforum.

Nominera till Årets Arkiv 2022:

Skicka in din nominering senast 11 februari 2022 till niko.fastman@kompetensinstitutet.se

Årets arkiv delas ut på Arkivforum på Filmhuset i Stockholm i april 2022. Vinnaren kan vara ett arkiv som utför en viktig samhällsinsats, har genomgått en omvälvande utveckling eller är särskilt nytänkande.


Årets Arkiv 2021: Centrum för Näringslivshistoria (CFN)

”Centrum för Näringslivshistoria (CFN) började redan vid starten av pandemin föredömligt bevara företagens historia under covid-19. De var oerhört snabba på att hitta nya sätt att samla in uppgifter när pandemin startade. De insåg tidigt magnituden av historieskrivning medan den pågår. Med storenergi och ett snabbfotat arbetssätt har de sett till att det finns ett riktmaterial för framtiden när pandemin ska sammanfattas och analyseras.”

 

Årets Arkiv 2020: Riksantikvarieämbetet

De nominerade till Årets Arkiv 2020:

Östergötlands arkivförbund

Östergötlands arkivförbund har sedan 1981 bundit ihop länets arkiv. De arbetar på gräsrotsnivå med ytterst begränsade medel och värnar om sina 140 distrikts- och medlemsarkiv och är ofta ute och stöttar och handleder dem.

Sedan 1991 delar de ut Kulturarvspriset till eldsjälar i nätverket, vilket har blivit en uppskattad utmärkelse och lyfter goda exempel för andra att ta efter.

De har en utåtriktad verksamhet där de föreläser och lyfter värdet av att visa det lokala kulturarvet samt håller personalkonferenser två gånger om året för att samverka med sina medlemsarkiv. Östergötlands arkivförbund är samordnare för arkivens dag i länet.

På detta sätt bidrar arkivförbundet med en viktig och betydelsefull funktion för att framhäva arkivens betydelse i länet för kulturarvet och vår historia.

 

Sydarkivera

2015 bildades kommunalförbundet Sydarkivera och har snabbt fått 26 medlemsorganisationer. De fyller ett stort behov för framförallt mindre kommuner.

Sydarkivera tar framförallt hand om digital information, men har även börjat ta hand om analoga arkiv. Genom att tillhandahålla tekniska lösningar sparar medlemsorganisationer resurser genom att dela på kostnaderna med andra.

Sydarkivera har en bred personalstyrka med spetskompetenser för att stötta sina medlemsorganisationer. De samarbetar även på EU-nivå i arkivfrågor.

Genom att samordna resurser har man på ett betydande sätt lyckats driva utvecklingen mot
e-arkivslösningar i en sektor där förutsättningarna för att lösa dessa frågor begränsas av knappa resurser. På det sätt har man lyckats nå stora framsteg för att medlemskommunerna ska klara framtidens utmaningar.

Riksantikvarieämbetet

Riksantikvarieämbetet har fortsatt utvecklingen för att vara nära sina användare och tillgängliggöra materialet för större grupper. Blandningen mellan medarbetare som arbetat länge på myndigheten och nyanställningar har gett myndigheten nya krafter och möjligheter att sprida kulturarvet nationellt. Arkivet tar mer plats på myndigheten och medverkar i projekt och styrgrupper på ett sätt som de inte gjorde förut.

Riksantikvarieämbetet använder den nya tekniken och delar med sig av sitt material på ett föredömligt sätt. De analyserar var användarna är någonstans och hittar nya plattformar och samarbeten för att nå ut. Samtidigt som de arbetar med det digitala, så har de alltid med sig värdet av det analoga.

Årets Arkiv 2019:

Helsingborgs stadsarkiv
Stadsarkivet i Helsingborg har sedan flytten till nya lokaler 2015 gjort en resa till att bli ett modernt och tillgängligt arkiv för hela kommunen.

Helsingborgs stad satsar stora resurser på sitt arkiv vilket speglas av den stora personalstyrkan, de nya lokalerna och införandet av e-arkiv. De nya ändamålsenliga lokalerna har lett till fler besökare och bättre arbetsmiljö. Stadsarkivet arbetar för att nå ut med sin verksamhet i sociala medier och samarbetar med släktforskarföreningen och folkrörelsearkivet. De har också god tillgång av forskarplatser och konferensytor. De har årligen över 5000 besökare och har även en uppsökande verksamhet för att tala om arkivet och dess verksamhet. Arkivet ser en ökning av besök från de yngre målgrupperna.

Sedan hösten 2018 har arkivet ett projekt där de går igenom samtliga akter för att kartlägga kvalitet på förvaring och innehåll. Stadsarkivet har på kort tid även fått förtroendet att ta emot ett par större privata samlingar, såsom Allers förlag och Zoegas. Helsingborgs stadsarkiv har ett väl fungerande
e-arkiv som ständigt utvecklas i takt med att behovet av digitalisering ökar.

 

De nominerade till Årets Arkiv 2019:

Blekingearkivet
Blekingearkivet har gjort en omfattande resa och gått från en undangömd verksamhet till en respektabel länsinstitution. Sedan 2015 har de helt nya lokaler där allting är ordnat och förtecknat.

Blekingearkivet arbetar aktivt med att få ny publik. De skapar egna historiska filmer för att få upp intresset i stort och samarbetar med teatern i regionen som har lett fram till en teaterpjäs med historiskt tema. De arbetar också aktivt med att samarbeta med föreningar och företag i regionen och är kreativa med att hitta nya intäktskällor.

Utifrån begränsade resurser får Blekingearkivet mycket gjort. Genom ett EU-projekt har de under 2018 fått tillgång till en plattform för ett webbaserat bildarkiv som bevarar lokalhistoria. Blekingearkivet har digitaliserat 21 000 bilder varav 1500 nu är tillgängliga för allmänheten och arbetet kommer fortsätta.

Helsingborgs stadsarkiv
Stadsarkivet i Helsingborg har sedan flytten till nya lokaler 2015 gjort en resa till att bli ett modernt och tillgängligt arkiv för hela kommunen.

Helsingborgs stad satsar stora resurser på sitt arkiv vilket speglas av den stora personalstyrkan, de nya lokalerna och införandet av e-arkiv. De nya ändamålsenliga lokalerna har lett till fler besökare och bättre arbetsmiljö. Stadsarkivet arbetar för att nå ut med sin verksamhet i sociala medier och samarbetar med släktforskarföreningen och folkrörelsearkivet. De har också god tillgång av forskarplatser och konferensytor. De har årligen över 5000 besökare och har även en uppsökande verksamhet för att tala om arkivet och dess verksamhet. Arkivet ser en ökning av besök från de yngre målgrupperna.

Sedan hösten 2018 har arkivet ett projekt där de går igenom samtliga akter för att kartlägga kvalitet på förvaring och innehåll. Stadsarkivet har på kort tid även fått förtroendet att ta emot ett par större privata samlingar, såsom Allers förlag och Zoegas. Helsingborgs stadsarkiv har ett väl fungerande
e-arkiv som ständigt utvecklas i takt med att behovet av digitalisering ökar.

Älvstranden Utveckling AB
Det kommunala bolaget Älvstranden Utveckling, som förvaltar fastigheter och markområden i Göteborg, har gjort en omfattande resa sedan 2013 då bolaget fick en ny VD och en ny arkivorganisation tillsattes. Tidigare var handlingarna osorterade och arkivlokalen hade stora brister i säkerhet. Det fanns ingen godkänd arkivbeskrivning, ingen dokumenthanteringsplan och ingen arkivförteckning. När det var som sämst diariefördes enbart 27 handlingar på ett år.

Den nya arkivorganisationen har tagit sitt uppdrag på allvar och vidareutbildar varje månad medarbetare som är berörda. Numera registreras över tusen ärenden per år och de nya arkivlokalerna uppfyller kraven. Bolaget har en godkänd dokumenthanteringsplan, hela arkivet är ordnat och förtecknat och arkivorganisation är ett föredöme för andra kommunala bolag i staden.

Från att ha varit granskat och ifrågasatt är man nu det kommunala bolaget som är helt transparent och öppet och har snabba processer för utlämning av handlingar.

 

Årets Arkiv utsågs 20 mars 2019 på Arkivforum

Juryn till Årets Arkiv:

 • Helen Hellströmer, VD DIK, tillika juryns ordförande
 • Karin Åström Iko, Riksarkivarie, Riksarkivet
 • Tomas Lidman, fd Riksarkivarie
 • Anastasia Pettersson, ordförande NLA
 • Gunilla C Carlsson, vice ordförande Kulturutskottet
 • Lars Lundqvist, vice ordförande Föreningen för arkiv och informationsförvaltning
 • Niko Fastman, projektledare Årets Arkiv

Årets Arkiv har sedan starten 2008 etablerat sig till Arkivsveriges främsta utmärkelse. Målsättning med Årets Arkiv var att lyfta fram arkivens roll i samhället och internt inom organisationen.

Årets Arkiv 2018:

Vara kommunarkiv:

Vara kommunarkiv är landsortsarkivet med ambitioner som ständigt blickar framåt mot nya utmaningar och utvecklingsområden. Medarbetarna har med mycket hjärta och hårt arbete gjort arkivet till en självklar samhällsfunktion och en plats för medborgarna och bjudit in till att vara en träffpunkt. Arkivet har en stark förankring och stöd i kommunen och nya arkivlokaler invigdes 2013.

Arkivet främjar utveckling, hembygd och digitalisering. Arkivet bestod år 2006 enbart av en anställd. Idag har arkivet fem anställda med olika specialistkompetenser.
2009 påbörjades också ett unikt samarbete med kommunens arbetsmarknadsenhet där arkivet får arbetskraft att genomföra ett meningsfullt arbete genom att digitalisera Varas historia och andra dokument. Bland annat med unika fotografier som bearbetas och arbetet med att ta fram historierna bakom dessa. Allt detta har sedan tillgängliggjorts i ett unikt webbarkiv.

Man har många besök på arkivet och arbetar aktivt för att bli en samlingspunkt med möjligheter till forskning och möten. Vara har även ett aktivt samarbete med grannkommunerna där de driver flera IT-projekt tillsammans, exempelvis med ett e-arkiv sedan 2017. Vara har övergått till den processbaserade arkivredovisningen.

 

 

De nominerade till Årets Arkiv 2018:

Vara kommunarkiv:

Vara kommunarkiv är landsortsarkivet med ambitioner som ständigt blickar framåt mot nya utmaningar och utvecklingsområden. Medarbetarna har med mycket hjärta och hårt arbete gjort arkivet till en självklar samhällsfunktion och en plats för medborgarna och bjudit in till att vara en träffpunkt. Arkivet har en stark förankring och stöd i kommunen och nya arkivlokaler invigdes 2013.

Arkivet främjar utveckling, hembygd och digitalisering. Arkivet bestod år 2006 enbart av en anställd. Idag har arkivet fem anställda med olika specialistkompetenser.
2009 påbörjades också ett unikt samarbete med kommunens arbetsmarknadsenhet där arkivet får arbetskraft att genomföra ett meningsfullt arbete genom att digitalisera Varas historia och andra dokument. Bland annat med unika fotografier som bearbetas och arbetet med att ta fram historierna bakom dessa. Allt detta har sedan tillgängliggjorts i ett unikt webbarkiv.

Man har många besök på arkivet och arbetar aktivt för att bli en samlingspunkt med möjligheter till forskning och möten. Vara har även ett aktivt samarbete med grannkommunerna där de driver flera IT-projekt tillsammans, exempelvis med ett e-arkiv sedan 2017. Vara har övergått till den processbaserade arkivredovisningen.

 

 

SGU:

Sveriges geologiska undersökning (SGU) kartlägger Sveriges geologi sedan mitten av 1800-talet. Det nationella borrkärnearkivet förvaras i Malå tillsammans med arkiv för prospekteringsinformation. SGU tillhandahåller sin geologiska information på webb genom kartvisare, wms-tjänster, bilder mm. I Uppsala finns ett analogt centralarkiv med, framförallt, fältmaterial från 1858 och framåt. Sedan 20 år är merparten information digital.

Arkiverad information används flitigt, både som praktisk upplysning till brunnsborrare och allmänhet och för forskningsändamål, till exempel statistiska bearbetningar. På fyra år har Sveriges geologiska undersökning byggt upp en väl fungerande arkivfunktion. Man har arbetat fram nya arkivrutiner samt arbetssätt kring hantering och bevarande av information (dokument och data).

SGU har implementerat ny mappstruktur,  e-arkiv, verksamhetsbaserad arkivredovisning och arkivering av Webb. Myndigheten har vidareutvecklat dokumenthanteringsplaner till informationshanteringsplaner som beskriver både dokument- och datatyper. Datahanteringen är något som skiljer myndigheter åt och där behovet att bevara data efter projektavslutande är stort. Arkivfunktionen har blivit en viktig resurs och tillgång för verksamheten.

 

 

Tekniska verken i Linköping:

Tekniska verken grundades 1902 och är idag en kommunal elbolagskoncern som ägs av Linköpings kommun med totalt ca 1000 anställda. Bolaget äger ett antal vattenkraftverk, men ansvara också för kommunens vatten- och avlopp. Därtill finns bl.a. ett dotterbolag för bredbandsnät. Huvudkontoret ligger i Linköping.

Tekniska verken i Linköping har under de senaste åren utvecklat sin arkiv- och registratorfunktion till en funktionellt fungerande verksamhet med anställda arkivarier. Man har också iordningsställt nya godkända arkivlokaler och kan uppvisa en mycket väl fungerande arkivverksamhet.

Under senare år har man färdigställt en dokumenthanteringsplan över koncernen i enlighet med en klassificeringsstruktur för verksamhetsbaserad arkivredovisning. Även andra styrdokument har uppdaterats. Arkivfunktionen är ofta ute på avdelningarna och informerar om arkivfunktionen och man har fått med inslag om arkivet och offentlighet- och sekretess i introduktionen för nyanställda. Arkivet har också börjat arkivera koncernens webbsidor digitalt. En E-arkivlösning finns kopplat till Stadsarkivet i Linköping.

 

 

Årets Arkiv 2018 utses den 14 mars på Arkivforum.

 

 

Årets Arkiv 2017:

Migrationsverket
Migrationsverkets arkiv har under de senaste åren stärkt sin ställning inom myndigheten och har en central roll i hur myndigheten använder digitaliseringen för att effektivisera verksamheten. Arkivet har under de senaste åren, trots stor arbetsbörda, nått sina mål med scanning av personakter och därmed minimerat handläggningstiderna.

Med ett omfattande arbete med att införa lean-struktur i processerna har man skapat nöjda och stolta medarbetare som får större delaktighet i arbetet och kan utnyttja sina styrkor för de olika arbetsuppgifterna. Myndigheten ligger i framkant med digitalisering och var en av de första myndigheterna med att införa e-arkiv. De har många studiebesök och används som ett lyckat exempel för andra myndigheter både i Sverige och i Europa.

De nominerade till Årets Arkiv 2017:


Arkiv Sörmland
Arkiv Sörmland har på ett föredömligt sätt utvecklat verksamheten med användarnas perspektiv i fokus. Genom ett kontinuerligt samarbete med bibliotek, museer och utbildningsväsendet har tillgängligheten ökat och den pedagogiska verksamheten stärkts.

Arkiv Sörmland arbetar målmedvetet för att vara hela länets arkiv och synliggör arkivets skatter och samhällsnytta genom lokala arrangemang i samarbete med länets kommuner. Genom flitig rapportering till NAD ser man till att sörmländsk arkivinformation blir nationellt tillgänglig. Arkiv Sörmland spelar en aktiv roll i den interregionala dialogen med de övriga regionala arkiven rörande de gemensamma framtidsutmaningarna. Samtidigt tas också egna initiativ till att möta dessa genom bl.a. utvecklingsprojekt, senast rörande ungdomars digitala kommunikation.

Migrationsverket
Migrationsverkets arkiv har under de senaste åren stärkt sin ställning inom myndigheten och har en central roll i hur myndigheten använder digitaliseringen för att effektivisera verksamheten. Arkivet har under de senaste åren, trots stor arbetsbörda, nått sina mål med scanning av personakter och därmed minimerat handläggningstiderna.

Med ett omfattande arbete med att införa lean-struktur i processerna har man skapat nöjda och stolta medarbetare som får större delaktighet i arbetet och kan utnyttja sina styrkor för de olika arbetsuppgifterna. Myndigheten ligger i framkant med digitalisering och var en av de första myndigheterna med att införa e-arkiv. De har många studiebesök och används som ett lyckat exempel för andra myndigheter både i Sverige och i Europa.

Sveriges radio- och tv:s arkiv
Sveriges Radio och tv:s arkiv har gått över till verksamhetsbaserad arkivredovisning och har även installerat ett e-arkiv, detta trots att man inte har några lagkrav. Deras dokumentarkiv är välordnat och man har initierat bokprojekt som bygger på arkivmaterialet.

De arbetar aktivt för att tillgängliggöra materialet utifrån de speciella förutsättningar upphovsrätten medger. Stillbildsarkivet, som kan ha uppemot 10 miljoner stillbilder, används över hela världen. Public service arkiven står sig väldigt bra internationellt och de har unikt och oersättligt material som de bevarar på bästa sätt. Man har migrerat över radions ljudarkiv till digitalt format och Svt lagrar idag filmmaterialet i HD-format och använder OAIS-modellen som grund. På detta sätt bevaras ett unikt kulturarv för framtiden.

Årets Arkiv 2016:

slider arets arkiv

Malmö stadsarkiv
Malmö stadsarkiv har på några få år utvecklats till en angelägen, lättillgänglig och användarvänlig arkivinstitution. Flytten 2013 till den urbana miljön i Möllevången har medfört att arkivet hittat nya målgrupper. Malmö stadsarkiv har även infört ett e-arkiv och arbetar ambitiöst med att långsiktigt säkra den digitala informationen. Stadens förvaltningar och bolag har också med stadsarkivets benägna hjälp gått över till en verksamhetsbaserad arkivredovisning 2015.

 

 

De nominerade till Årets Arkiv 2016:

Malmö stadsarkiv
Malmö stadsarkiv har på några få år utvecklats till en angelägen, lättillgänglig och användarvänlig arkivinstitution. Flytten 2013 till den urbana miljön i Möllevången har medfört att arkivet hittat nya målgrupper. Malmö stadsarkiv har även infört ett e-arkiv och arbetar ambitiöst med att långsiktigt säkra den digitala informationen. Stadens förvaltningar och bolag har också med stadsarkivets benägna hjälp gått över till en verksamhetsbaserad arkivredovisning 2015.

Landstingsarkivet i Dalarna
Landstingsarkivet i Dalarna har flyttat till nya ändamålsenliga och nogsamt planerade lokaler på Ludvika Lasarett. Flyttprojektet har genomsyrats av allt från tidshållning och omtanke för detaljerna, till ordnande av arkivalier. Genom ett samarbete med Ludvika kommun, är man också ett stort stöd för kommunen i arkivfrågor.

Nobeli
Med fokus på sina ägare Saab Dynamics AB och BAE Systems Bofors AB:s behov kring informationshantering har Nobeli lyckats bygga upp en heltäckande funktion som stödjer ägarna från dokumentproduktion till arkivering där ISO-standarder och Riksarkivets föreskrifter är utgångspunkten. Utan att tvingas av lagkrav tar Nobeli stort ansvar för sina ägares historia från 1600-talet fram till idag.

 

 

Årets Arkiv 2015:Swedbank document management

Årets Arkiv 2015 Swedbank1 webb
Swedbank document management, Swedbanks arkiv, har de senaste åren utvecklats från en traditionell arkivfunktion med fokus på det historiska arkivet till att bli en viktig resurs för hela banken.  Arkivet ansvarar för hela informationsförvaltningsprocessen från informationsplanering, dokumentstyrning till datahantering och e-arkivering. Arkivet arbetar med olika format, allt från konventionellt papper till elektroniska dokument, däremellan scanning, ljudfiler och video. Banken tar dessutom sitt samhällsansvar genom att bevara, vårda och tillgängliggöra sin historia. Ett arkiv som visar sin egen historia och som samtidigt är en viktig källa för det lokala samhällets ekonomiska historia.

 

 

De nominerade till Årets Arkiv 2015:

Swedbank document management

Swedbank document management, Swedbanks arkiv, har de senaste åren utvecklats från en traditionell arkivfunktion med fokus på det historiska arkivet till att bli en viktig resurs för hela banken.  Arkivet ansvarar för hela informationsförvaltningsprocessen från informationsplanering, dokumentstyrning till datahantering och e-arkivering. Arkivet arbetar med olika format, allt från konventionellt papper till elektroniska dokument, däremellan scanning, ljudfiler och video. Banken tar dessutom sitt samhällsansvar genom att bevara, vårda och tillgängliggöra sin historia. Ett arkiv som visar sin egen historia och som samtidigt är en viktig källa för det lokala samhällets ekonomiska historia.

Landstingsarkivet i Västernorrland

Landstingsarkivet i Västernorrland har haft en mycket positiv utveckling under de senaste tio åren. Från att ha utgjort en blygsam och mycket splittrad verksamhet, har den nuvarande ledningen lyckats föra samman de olika delarna till en väl fungerande enhet. Nu finns här professionell arkivkunskap på både beställar- och leverantörssidan. Man har också framgångsrikt, trots en begränsad ekonomi, lyckats förankra sitt arbete bland landstingets många personalgrupper och, framför allt, hos den politiska ledningen, som insett vikten av att ha en väl fungerande arkivverksamhet.

Vallentuna kommun

Vallentuna är en av de första kommunerna i Sverige med att införa processbaserad arkivredovisning. År 2010 förtecknades hela arkivet och 2014 infördes processbaserad arkivredovisning. Kommunen har satsat stort på arkivet under den senaste tio års perioden och antalet arkivtjänster har vuxit från 20% till 200%. Vallentuna satsar på att vara en modern kommun och har en plan att införa ett e-arkiv inom kort. Vallentuna satsar även mycket på samarbete med sina grannkommuner.

 

 

 

Årets Arkiv 2014: Arkivcentrum i Dalarna

aretsarkiv2014,webb
Arkivcentrum i Dalarna bevarar historien om Dalarnas näringsliv, samhälle och kultur från medeltiden fram till idag. Arkivcentrum har målmedvetet byggt upp ett intressant, välfungerande och framåtsyftande samarbete mellan olika aktörer i länet; näringslivsarkiv, föreningsarkiv och kommunarkiv. De gemensamma lokalerna medför att unik kompetens på arkivområdet samlas på ett ställe och det finns en stor utvecklingspotential. Arkivet är en viktig resurs för forskarsamhället, skolan och den intresserade allmänheten.

 

 

Nominerade till Årets Arkiv 2014:

Landstingsarkivet i Östergötland

Landstinget i Östergötland har gjort en storsatsning avseende arkivverksamheten.  Under våren 2013 flyttade landstingsarkivet till nya lokaler med omfattande förvaringsytor, föreläsningssal, bibliotek och forskarsal/datasal. I och med centralisering av arkiven från hela Östergötland från 1792- till 2007 och med samlad kompetens på en plats har landstinget skapat stora och förbättrade forskningsmöjligheter.  Landstingsarkivet i Östergötland var även tidigt ute med e-arkiv då de införde sitt egenutvecklade e-arkiv 2007.

Arkivcentrum i Dalarna

Arkivcentrum i Dalarna bevarar historien om Dalarnas näringsliv, samhälle och kultur från medeltiden fram till idag. Arkivcentrum har målmedvetet byggt upp ett intressant, välfungerande och framåtsyftande samarbete mellan olika aktörer i länet; näringslivsarkiv, föreningsarkiv och kommunarkiv. De gemensamma lokalerna medför att unik kompetens på arkivområdet samlas på ett ställe och det finns en stor utvecklingspotential. Arkivet är en viktig resurs för forskarsamhället, skolan och den intresserade allmänheten.

Stockholms Tingsrätts arkivfunktion

Stockholms Tingsrättsarkiv arbetar hårt för allas rätt till insyn i domstolens verksamhet och bär en viktig roll för demokrati och rättsäkerhet. Intresset för domstolens handlingar är stadigt ökande och under 2013 hanterade arkivet c:a 20 000 förfrågningar. För att möta mängden förfrågningar arbetar arkivfunktionen aktivt med sina handläggningsrutiner där 90 procent av förfrågningarna besvaras under 24 timmar.

 

 

Årets Arkiv 2013: Folkrörelsearkivet i Västerbotten:

aretsarkiv2013
Från vänster: Marika Eserstam Kjellsson, Karin Åström Iko, Karin Holmgren.
”Folkrörelsearkivet i Västerbotten har skapat ett unikt och modernt folkrörelsearkiv: ”Umeå Hardcore”. Med tonvikt på Umeå och 1990-tal presenteras här Sveriges största samling av musik- och livsstilsrelaterat material med anknytning till fenomenet Umeå Hardcore. Folkrörelsearkivet ser möjligheterna i arkivsektorn och arbetar för att lyfta och stärka arkivets roll mot både allmänhet och beslutsfattare. De arbetar hårt för att utveckla den utåtriktade verksamheten och använder nya metoder för insamling och för presentation av dagens moderna folkrörelser.”

 

 

Nominerade till Årets Arkiv 2013:

Riksantikvarieämbetet

Riksantikvarieämbetet arbetar för att öppna upp den digitala kulturarvsallmänningen genom ny teknik och sociala medier. De är en inspirationskälla för andra arkiv och en föregångare som banat väg för andra. Riksantikvarieämbetet är på god väg att skapa en efterlängtad infrastruktur för hela kulturarvssektorn. De använder den nya tekniken på ett föredömligt sätt, för att finnas där människorna är.

Arkiv Västmanland

Arkiv Västmanland är en sammanhållande länk för arkivverksamheten i länet. Verksamheten står också för en nationell närvaro genom sitt engagerade arbete. Arkiv Västmanland vill inte vara en isolerad företeelse i sin region, utan ser det regionala kulturarvet som en del av ett större nationellt sammanhang. Arkivet arbetar hårt för att öka tillgängligheten och utöka formerna för samarbete.

Folkrörelsearkivet i Västerbotten

Folkrörelsearkivet i Västerbotten har skapat ett unikt och modernt folkrörelsearkiv: ”Umeå Hardcore”. Med tonvikt på Umeå och 1990-tal presenteras här Sveriges största samling av musik- och livsstilsrelaterat material med anknytning till fenomenet Umeå Hardcore. Folkrörelsearkivet ser möjligheterna i arkivsektorn och arbetar för att lyfta och stärka arkivets roll mot både allmänhet och beslutsfattare. De arbetar hårt för att utveckla den utåtriktade verksamheten och använder nya metoder för insamling och för presentation av dagens moderna folkrörelser.

 

 

Årets Arkiv 2012: Dokument- & arkivservice Ringhals AB:

”Arkivet är väl positionerat, ytterst uppskattat och tillför dagligen konkret verksamhetsnytta i driften av Ringhals. God ordning råder över dokumentationen både i det elektroniska och fysiska arkivet. Personalen känner stolthet och glädje för sin uppgift och arbetar strategiskt både med digitalisering och kompetensväxlingsprogram.”

 

 

De nominerade till Årets Arkiv 2012:

Dokument- & arkivservice Ringhals AB

”Arkivet är väl positionerat, ytterst uppskattat och tillför dagligen konkret verksamhetsnytta i driften av Ringhals. God ordning råder över dokumentationen både i det elektroniska och fysiska arkivet. Personalen känner stolthet och glädje för sin uppgift och arbetar strategiskt både med digitalisering och kompetensväxlingsprogram.”

Svenska missionskyrkans arkiv

”Missionskyrkans arkiv är ett folkrörelsearkiv som arbetar med ett globalt kulturarv och aktivt använder sin historia för att bygga identitet. Arkivet utgör en stor resurs för privatpersoner liksom för författare och forskare. Missionskyrkan ger arkivfunktionen en framträdande plats i organisationen och i samband med organisationsförändringar har man även gör ekonomiska satsningar på arkivet.”

Trafikverket 

”Trafikverket har på kort tid kommit en bra bit på väg med centraliseringen av de analoga arkiven samt införandet av ett e-arkiv. Trots stora påfrestningar på personalen har projektet fått stort gensvar internt och högsta ledningsnivå har satsat på arkivet. På sikt kommer detta arkivcentrum utgöra basen för en effektiv och verksamhetsorienterad digital informationsförsörjning.”

 

 

Årets Arkiv 2011: Göteborgs stadsbyggnadsarkiv

Vinnare-2011 WEBB
”Göteborgs stadsbyggnadsarkiv är en slagkraftig och uppskattad institution där verksamheten bedrivs professionellt och med ett tydligt användarperspektiv. Man har en klar inriktning när det gäller en framtida digital tillgänglighet. Ur ett större perspektiv har man verkligen lyckats sätta arkivverksamheten på kartan.”

 

 

De nominerade till Årets Arkiv 2011:

 • Västerås stadsarkiv
 • Lotteriinspektionen
 • Göteborgs stadsbyggnadsarkiv

 

 

Årets Arkiv 2010: Stockholms läns landstingsarkiv och biobankcentrum

Enes Ramovic
På bild: Enes Ramovic, Enhetschef Stockholms läns landstingsarkiv och biobankscentrum.”Arkiv- och biobankscentrum är ett arkiv som arbetat länge och framgångsrikt med digitala långtidslösningar. Arkiv- och biobankscentrums verksamheter är mångfacetterad och kräver enkla och säkra arkivlösningar något som landstingsarkivet i hög grad uppfyller.”

 

 

De nominerade till Årets Arkiv 2010:

 • Arbetsförmedlingens Arkivdepå
 • Centrum för Näringslivshistoria
 • Stockholms läns landstingsarkiv och biobankcentrum

 

 

Årets Arkiv 2009: Arkivcentrum i Örebro län

vinnare 2009
”ArkivCentrum Örebro län har som främsta målsättning att synliggöra och lyfta fram arkiven något man verkligen har lyckats med. Man har en imponerande verksamhet som bland annat omfattar utställningar publikationer, minnesberättelser och man kompletterar även arkiven med djupintervjuer. ArkivCentrum arbetar med folkbildning och är på det sättet en viktig resurs i lärandet på alla utbildningsnivåer.”

 

 

De nominerade till Årets Arkiv 2009:

 • Göteborgs stadsbyggnadskontors arkiv
 • ArkivCentrum i Örebro län
 • Sollentuna kommunarkiv

 

 

Årets Arkiv 2008: Eskilstuna Stadsarkiv

vinnare 2008
”Ett kommunarkiv ska ge service både till invånarna och till anställda i kommunen. Med knappa resurser lyckas Eskilstuna stadsarkiv göra detta genom att hålla en hög servicenivå och ha ett stort mått av framåttänkande.För besökare erbjuder arkivet generösa öppettider. Stadsarkivets hemsida är pedagogisk och lättnavigerad, vilket gör den intresseväckande och ”kittlar” den kunskapstörstande och nyfikne besökaren. Hemsidan erbjuder också en ingående anvisning inför arkivbesöket. Eskilstuna stadsarkiv arbetar aktivt med att tillgängliggöra material så att det blir nåbart från hemsidan.Samarbete är ett honnörsord, här kan ABM-samarbetet i kommunen och med Sverigefinländarnas arkiv särskilt lyftas fram. Ett kommunarkiv är viktigt ur demokratisynpunkt. Det handlar om medborgarnas insyn i det lokala beslutsfattandet.Ett kommunarkiv har också en viktig roll som kulturaktör i lokalsamhället. Eskilstuna stadsarkiv förmår på ett lyckosamt sätt arbeta både med modern arkivbildning och med det utåtriktade arbetet – till gagn för dagens och morgondagens medborgare.”

 

 

De nominerade till Årets Arkiv 2008:

 • Eskilstuna stadsarkiv
 • Arkivfunktionen hos Volvo Powertrain
 • Lantmäteriverket