Den 15 december 2015 beslutade EU att anta dataskyddsförordningen. Den nya förordningen för dataskydd beräknas vara översatt, språkgranskad och formellt antagen i maj 2016. Två år senare ska förordningen träda i kraft och ersätta den svenska personuppgiftslagen.

Frågorna är många hur detta kommer påverka och vilka ändringar som måste göras.

För att underlätta ditt arbete arrangerar Arkivforum den uppskattade kursen, ”Juridiken kring elektronisk kommunikation, dokumenthantering och arkiv”, med Cecilia Magnusson Sjöberg. Mer information om kursen samt kursdatum: https://www.arkivforum.se/kurser/cecilia-magnusson-sjoberg/

Detta har hänt:
Mars 2012: EU-kommissionen presenterar sitt förslag till nya regler om dataskydd och hantering av personuppgifter.

Mars 2014: Europaparlamentet yttrar sig över förslaget och föreslår ändringar.

Juni 2015: Europeiska unionens råd (ministerrådet) yttrar sig och föreslår ändringar.

Hösten 2015: Förhandlingar sker mellan kommissionen, parlamentet och ministerrådet. Denna typ av förhandling kallas trilog.

December 2015: Trilogen avslutas och en politisk överenskommelse uppnås om dataskyddsreformen.

Våren 2016: Den överenskomna förordnings- och direktivstexten ska språkgranskas och översättas, vilket kan ta 4–6 månader. Sedan ska texterna publiceras i EU:s officiella tidning och därefter kan de träda i kraft. Våren 2018? EU-förordningen om dataskydd börjar gälla som direkt lag i samtliga medlemsländer. Personuppgiftslagen slutar gälla. Direktivet om behandling av personuppgifter hos brottsbekämpande myndigheter ska vara genomfört i varje medlemslands nationella lag.
Källa: Datainspektionen